Máte záujem o rozbor vody ?

Neváhajte nás kontaktovať pomocou nasledovného formulára a zabezpečte si rozbor ešte dnes !

Kontaktovať môžete aj priamo naše jednotlivé strediská vykonávajúce rozbory v rôznych krajoch Slovenskej republiky.

Vaše meno *:
Váš email *:
Váš telefón:
Kraj *:
Vaša správa:

Aké škodlivé látky sa môžu vo Vašej vode nachádzať ?

Baktérie pozorované v pitnej vode

Koliformné baktérie. Limit: max. 0 KTJ/100ml - Sú variantou vyššie uvedenej skupiny, kultivovanou pri 37-45C. Ich výskyt svedčí o čerstvom fekálnom znečistení a účinnosti - neúčinnosti dezinfekcie. ( Grécky kolón- trakčník, najhrubšia časť hrubého čreva. Odtiaľ názov koliformné.)

Escherichia coli. Limit: max. 0 KTJ/100ml - (KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka.) Patria do heterogénnej skupiny spolu s Citrobakter, Enterobakter a Klebsiela. Vyskytujú sa vo fekáliách človeka a ostatných teplokrvných živočíchov. Vyskytujú sa aj vo vode bohatej na živiny. Majú tendenciu prežívať aj vo vode upravenej chlórovaním a pri poklese chlóru sa pri teplote 35-37C kultivujú.

Mezofilné baktérie. Limit: max. 20 KTJ/1ml - Sú mikroorganizmy, ktorých prirodzeným biotopom sú prírodné vody. Kultivujú sa pri 37C.

Enterokoky. Limit: max. 0 KTJ/100ml - sú tiež fekálne streptokoky považované za spoľahlivý ukazovateľ fekálneho znečistenia (grécky enteron - črevo). Sú tiež indikátorom možného výskytu vírusov, pretože vírusy sú voči chlóru odolné. Na likvidáciu enterokokov sú potrebné vyššie dávky chlóru oproti koliformným baktériám. Kultivujú sa pri 37C. Výskyt enterokokov je dôkazom závažných hygienických nedostatkov.

Patogénne baktérie. Limit: max. 0 KTJ/100ml - Ich prirodzeným prostredím je krvné a lymfatické riečište človeka a iných teplomilných živočíchov. Z tohoto dôvodu sa v pitnej vode bežne nerozmnožujú a sú citlivé aj na bežnú koncentráciu chlóru. Zo zdravotného hľadiska sú veľmi nebezpečné, môžu spôsobiť závažné ochorenia zažívacieho traktu ako je úplavica a môžu byť príčinou nebezpečných ochorení ako týfus alebo cholera.

Psychrofilné baktérie. Limit: max. 200 KTJ/1ml - Ďalší druh mikroorganizmov vyskytujúcich sa vo vode, tzv. vodné baktérie. Kultivujú sa pri 20°C.

Najčastejšie zistené nadlimitné organické látky vo vode

Organicky viazaný chlór (OCl). Indikačná hodnota: max. 0,005 mg/l - Tieto chemické látky sú početne zastúpené v zoznamoch prioritných škodlivín mikroznečistenia vody. Patria medzi bezprahové škodliviny, t.j. látky poškodzujúce zdravie v akýchkoľvek dávkach. Jedná sa o karcinogénne, mutagénne (vplyv na potomstvo) látky, ktoré sa do vody pridávajú pri dezinfekcii a v dôsledku chemizácie životného prostredia.

Trichlórmetán (CHCl3). Limit: max. 30 mg/l - Vzniká pri reakcii chlóru s chloroformom. Vedecké štúdie dokazujú 9% podiel na rakovine močového mechúra a 18% podiel na rakovine hrubého čreva, ktorý spôsobuje konzumácia chlórovanej vody. Je toxický, karcinogénny a mutagénny.

Dichlórdifenyltrichloretan (DDT). Limit: max. 0,001 mg/l - Tento pesticíd je najznámejším príkladom neuváženého používania chemických látok v poľnohospodárskej výrobe. Veľké nadšenie spojené s používaním DDT a jeho schopnosť ničiť hmyz a škodcov si dnes vyberá svoju krutú daň. Bohužiaľ, cez potravinový reťazec sa usadzuje v tukových tkanivách človeka a aj napriek tomu, že je od roku 1974 zakázaný, jeho kolobeh pokračuje. Je známy svojimi karcinogénnymi, mutagénnymi a toxickými účinkami.

Trihalometány (THM). Limit: max. 100 mg/l - Vznikajú nachlórovaním vody obsahujúcu organické zlúčeniny (napr. odumretý rastlinný a biologický materiál). Jedná sa o karcinogénne a mutagénne látky.

Polychlorované bifenyly (PCB). Limit: max. 50 ng/l - Počet chlórovaných bifenylov je viac ako 200. Ide o látky s výrazne karcinogénnymi, mutagénnymi a toxickými účinkami, ktoré sú verejnosti dostatočne známe.

Ropné látky (NEL). Limit: max. 0,05 mg/l - Nel je pojem zahŕňajúci rozsiahlu skupinu prevažne nepolárnych uhlovodíkov, pochádzajúcich z ropných látok, minerálnych olejov, motorovej nafty, benzínu. Látky skupiny NEL ovplyvňujú aj pach vody. Ropné znečistenie vody dnes dosahuje značnú výšku a vody kde sa NEL nevyskytujú sa u nás nachádzajú zriedkavo.

Tenzidy aniontové (PAL-A). Limit: max. 0,2 mg/l - Syntetické, organické, povrchovo aktívne látky sú používané ako zložka pracích a čistiacich prostriedkov, plastifikátorov umelých hmôt a mazív. Do vôd sa dostávajú s priemyselnými spaškami, splaškami z domácností, z práčovní a pod.

Dusičnany (NO3). Limit: max. 50 mg/l - Hlavný zdroj zvýšeného obsahu dusičnanov je chemizácia poľnohospodárstva, t.j. používanie dusíkatých hnojív a únik fekálií a močoviny do spodných vôd. Hlavné nebezpečenstvo vzniká v zažívacom trakte človeka, kde sa dusitany menia na toxické dusitany a tie sa následne premieňajú na N-nitrosoaminy. Je štatisticky dokázaný zvýšený výskyt rakoviny žalúdka, hrubého čreva a močového mechúra v dôsledku NO3 v pitnej vode. U kojencov spôsobujú anoxiu. Limit v SR je 50mg/l. Pre porovnanie, v USA je tento limit 10mg/l.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Limit: max. 0,04 mg/l - Predstavujú ďalšiu skupinu organických látok. Tieto látky sú dnes súčasťou životného prostredia a vyskytujú sa najmä ako produkty ľudskej činnosti ako : spalovanie fosílnych palív, prevádzka spalovacích motorov, prevádzka chemických a metalurgických závodov, splašky z asfaltových vozoviek. Sú to aj výluhy z vnútorných ochranných asfaltových náterov vodárenských potrubí. Pri prekročených limitoch sú v pitnej vode nachádzané najmä fluoranten (Fl), benzo(a)pyren (BaP), benzo(b)fluoranten (BbF) a ďalšie zlúčeniny vyznačujúce sa karcinogenitou a toxicitou.